iPad Mini 2 (WiFi)

iPad Mini 2 (WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Mini 2 (WiFi).
  • Model Number: A1489.
  • Model Identifier: iPad4,4

The Latest iPad Mini 2 (WiFi) IPSW Files: