iPad Mini 4 (WiFi)

iPad Mini 4 (WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Mini 4 (WiFi).
  • Model Number: A1538.
  • Model Identifier: iPad5,1

The Latest iPad Mini 4 (WiFi) IPSW Files: