iPad Mini 5 (WiFi)

iPad Mini 5 (WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Mini 5 (WiFi).
  • Model Number: A2133.
  • Model Identifier: iPad11,1

The Latest iPad Mini 5 (WiFi) IPSW Files: