iPad Mini (Global)

iPad Mini (Global) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Mini (Global).
  • Model Number: A1455.
  • Model Identifier: iPad2,7

The Latest iPad Mini (Global) IPSW Files: