iPad Pro 2 (12.9 inch, WiFi)

iPad Pro 2 (12.9 inch, WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Pro 2 (12.9 inch, WiFi).
  • Model Number: A1670.
  • Model Identifier: iPad7,1

The Latest iPad Pro 2 (12.9 inch, WiFi) IPSW Files: