iPad Pro 3 (11 inch, WiFi)

iPad Pro 3 (11 inch - WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Pro 3 (11 inch, WiFi).
  • Model Identifier: iPad8,1

The Latest iPad Pro 3 (11 inch, WiFi) IPSW Files: