iPad Pro 4 (11 inch – WiFi)

iPad Pro 4 (11 inch – WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Pro 4 (11 inch – WiFi).
  • Model Number: A2228.
  • Model Identifier: iPad8,9

The Latest iPad Pro 4 (11 inch – WiFi) IPSW Files: