iPad Pro 4 (12.9 inch – WiFi)

iPad Pro 4 (12.9 inch – WiFi) iOS Download Links
  • Model Name: iPad Pro 4 (12.9 inch – WiFi).
  • Model Number: A2229.
  • Model Identifier: iPad8,11

The Latest iPad Pro 4 (12.9 inch – WiFi) IPSW Files: